کشتی کج را با ما تجربه کنید سلام امیدوارم لحظات خوبی را در این وبلاگ سپری کنید نظر بدید تا ما بهتر کار کنیم. نویسنده : میلاد ایمیل من : e.b.y.milad@gmail.com http://thegamecena.mihanblog.com 2020-02-20T21:27:13+01:00 text/html 2010-08-08T11:01:49+01:00 thegamecena.mihanblog.com MILAD والپیپر PPV سامراسلم 2010 http://thegamecena.mihanblog.com/post/252 <FONT size=3><STRONG><FONT size=3><STRONG><FONT size=3><STRONG> <P align=center><FONT size=3><STRONG>اولین والپیپر :</STRONG></FONT></P> <P align=center><IMG class=thumbnail style="MAX-HEIGHT: 125px" alt=ixmg44e9kqvmfsb24tyk.jpg src="http://aks98.com/index.php?module=thumbnail&amp;file=ixmg44e9kqvmfsb24tyk.jpg"></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2><A title=والپیپر href="http://aks98.com/images/ixmg44e9kqvmfsb24tyk.jpg" target=_blank><STRONG><FONT color=#3333ff size=2>اگر می خواهید در اندازه واقعی ببینید کلیک کنید</FONT></STRONG></A></FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT size=3><STRONG>دومین والپیپر :</STRONG></FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 167px; HEIGHT: 116px" height=536 src="http://aks98.com/images/iwdvac4sm76vlcs1ytey.jpg" width=715></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=2><A title=والپیپر href="http://aks98.com/images/iwdvac4sm76vlcs1ytey.jpg" target=_blank><FONT color=#3333ff size=2>اگر می خواهید در اندازه واقعی ببینید کلیک کنید</FONT></A></FONT></P></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT> text/html 2010-08-07T17:22:24+01:00 thegamecena.mihanblog.com MILAD والپیپر از چند کشتی کج کار http://thegamecena.mihanblog.com/post/251 <P align=center><STRONG><FONT size=3>والپیپر از کین :</FONT></STRONG></P> <P align=center><IMG class=thumbnail style="MAX-HEIGHT: 125px" alt=9q2iiv7w87m3vv90rhbh.jpg src="http://aks98.com/index.php?module=thumbnail&amp;file=9q2iiv7w87m3vv90rhbh.jpg"></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG><A title=والپیپر href="http://aks98.com/images/9q2iiv7w87m3vv90rhbh.jpg" target=_blank><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>اگر می خواهید در اندازه واقعی ببیند کلیک کنید</STRONG></FONT></A></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=3><STRONG>والپیپر از کودی رودز :</STRONG></FONT></P> <P align=center><IMG class=thumbnail style="MAX-HEIGHT: 125px" alt=kpy0btchid3zyqh6g81.jpg src="http://aks98.com/index.php?module=thumbnail&amp;file=kpy0btchid3zyqh6g81.jpg"></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG><A title=والپیپر href="http://aks98.com/images/kpy0btchid3zyqh6g81.jpg" target=_blank><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>اگر می خواهید در اندازه واقعی ببینید کلیک کنید</STRONG></FONT></A></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=3><STRONG>والپیپر گروه نکسز :</STRONG></FONT></P> <P align=center><IMG class=thumbnail style="MAX-HEIGHT: 125px" alt=20am98ditj4ysq90tt.jpg src="http://aks98.com/index.php?module=thumbnail&amp;file=20am98ditj4ysq90tt.jpg"></P><FONT size=2><STRONG><A title=والپیپر href="http://aks98.com/images/20am98ditj4ysq90tt.jpg" target=_blank> <P align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>اگر می خواهید در اندزه واقعی ببیند کلیک کنید</STRONG></FONT></P></A></STRONG></FONT> text/html 2010-08-07T17:12:42+01:00 thegamecena.mihanblog.com MILAD دانلود آهنگ PPV سامراسلم 2010 http://thegamecena.mihanblog.com/post/250 <P align=center><IMG alt=cenathegame.net src="http://0k.04.img98.com/out.php/i196841_JetBand.jpg"></P><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma color=#808080><FONT size=2><FONT color=#333333><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma color=#333333><FONT color=#0000ff><STRONG> <P style="MARGIN-BOTTOM: 5px" align=center><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma color=#808080><FONT size=2><FONT color=#333333><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma color=#333333><FONT color=#0000ff><STRONG>»</STRONG></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" color=#808080> </FONT></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma color=#808080><SPAN lang=fa><A href="http://aks98.com/images/zot7jzzg8h3zx2tad1cc.rar"><STRONG><FONT size=2><FONT color=#292b45><FONT color=#000000>لینک دانلود </FONT>( </FONT><FONT color=#ff0000>لینک مستقیم</FONT><FONT color=#292b45> ) </FONT></FONT></STRONG></A></SPAN></FONT></FONT><SPAN lang=fa><FONT face=Tahoma color=#666666>&nbsp;</FONT></SPAN><STRONG><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma><FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Arial>........<SPAN lang=fa>...</SPAN>......<SPAN lang=fa>......</SPAN>.</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma>&nbsp;</FONT></FONT></FONT><FONT face=Tahoma color=#666666><FONT color=#000000><SPAN lang=fa>دانلود آهنگ و موزیک&nbsp;سامراسلم</SPAN>&nbsp;| </FONT><FONT color=#000000><SPAN lang=fa></SPAN></FONT></FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN-BOTTOM: 5px" align=center><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma color=#808080><FONT size=2><STRONG><FONT face=Tahoma color=#666666><FONT color=#000000><SPAN lang=fa>فرمت</SPAN>:&nbsp;Rar</FONT></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma color=#000000><SPAN lang=fa> </SPAN></FONT><FONT face=Tahoma color=#666666><FONT color=#000000>| حجم:&nbsp;<SPAN lang=fa>4.82</SPAN></FONT><FONT color=#000000> <SPAN lang=fa>مگا</SPAN>بایت</FONT></FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN-TOP: 5px" align=center><FONT size=2><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma color=#808080><FONT size=2><FONT color=#333333><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma color=#333333><FONT color=#0000ff><STRONG></STRONG></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P style="MARGIN-TOP: 5px" align=center><FONT size=2><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma color=#808080><FONT size=2><FONT color=#333333><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma color=#333333><FONT color=#0000ff><STRONG>»</STRONG></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" color=#808080> <SPAN lang=fa><A href="http://www.4shared.com/audio/cpJODNrY/WweBestir_-_Money.html" target=_blank><FONT color=#000000 size=2><STRONG>لینک دانلود</STRONG></FONT></A></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT><FONT size=2><STRONG><FONT color=#000000><SPAN lang=fa><FONT face=Tahoma> </FONT></SPAN><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Arial><SPAN lang=fa>.....</SPAN> </FONT><FONT face=Tahoma><FONT color=#ff0000><SPAN lang=fa>لینک کمکی<FONT color=#000000>(</FONT> </SPAN>4shared</FONT><FONT color=#000000><SPAN lang=fa>)</SPAN></FONT> </FONT><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Arial>....<SPAN lang=fa>...</SPAN>.</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma>&nbsp;</FONT></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma><FONT size=2><SPAN lang=fa>دانلود آهنگ و موزیک&nbsp;سامراسلم</SPAN> </FONT></FONT></FONT></STRONG></FONT></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma><FONT color=#000000><STRONG><FONT size=2>|</FONT></STRONG> <SPAN lang=fa></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN-TOP: 5px" align=center><STRONG><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma><FONT size=2><FONT color=#000000><SPAN lang=fa>فرمت</SPAN>:&nbsp;3gp<SPAN lang=fa> </SPAN>| حجم:&nbsp;<SPAN lang=fa>4.91</SPAN> <SPAN lang=fa>مگا</SPAN>بایت</FONT></FONT></FONT></STRONG></P></STRONG></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> text/html 2010-08-07T16:54:03+01:00 thegamecena.mihanblog.com MILAD دانلود عکس مسابقات اسمکدان در تاریخ (6 آگوست 2010) http://thegamecena.mihanblog.com/post/249 <P align=center><IMG src="http://aks98.com/images/dlpmhz0e218q0icwi171.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://aks98.com/images/oanmubz3vu3ix2wlwm1.jpg"></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>• <FONT color=#3333ff>مشخصات فایل :</FONT></STRONG></FONT><FONT color=#3333ff> </FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG><FONT color=#cc0000>»</FONT><FONT color=#000000> </FONT>دریافت عكس‌های&nbsp;این هفته&nbsp;| حجم فایل:&nbsp;5,40 مگابایت&nbsp;|تعداد:&nbsp;&nbsp;73 قطعه |</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>• <FONT color=#3333ff>دانلود کلیه عکس ها :</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><A title="" href="http://173.45.93.40/wwenxt/2010.07.20/WWE.NXT.2010.07.20.Photos.rar" target=_blank><FONT color=#000000 size=2><STRONG>لینك دانلود</STRONG></FONT></A><FONT size=2><STRONG><FONT color=#000000> (</FONT><FONT color=#ff0000>لینك مستقیم</FONT>)</STRONG></FONT></P> text/html 2010-08-07T16:50:14+01:00 thegamecena.mihanblog.com MILAD دانلود مسابقات اسمکدان در تاریخ (6 آگوست 2010) http://thegamecena.mihanblog.com/post/248 <P align=center><FONT size=2><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://dl-cenathegame.ir/Image/im/11922468.jpg" align=baseline border=0></STRONG></FONT></P> <UL> <LI><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>رویدادها :</STRONG></FONT></LI></UL> <OL> <LI><FONT size=2><STRONG>کدی رودز در مقابل مت هاردی </STRONG></FONT> <LI><FONT size=2><STRONG>اینترکانتیننتال چمپینشیپ مچ :: کوفی کینگستون در مقابل دالف زیگلر </STRONG></FONT> <LI><FONT size=2><STRONG>استرایت اج سوسایتی در مقابل ام وی پی ، کریس مسترز و جی تی جی </STRONG></FONT> <LI><FONT size=2><STRONG>ری میستریو در مقابل درومکینتایر</STRONG></FONT></LI></OL> <P><FONT size=2><STRONG>• <FONT color=#3333ff>مشخصات فایل : </FONT></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px" align=justify><FONT size=2><STRONG>کیفیت :&nbsp;1096 KB&nbsp;| حجم فایل :&nbsp;764 مگابایت&nbsp;| هاست :&nbsp;لینک مستقیم&nbsp;| فرمت : AVI | رزولوشن :&nbsp;624 در&nbsp;352 | کدک :&nbsp;XviD | ریلیز : 433</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px" align=justify><FONT size=2><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.persiangig.com/images/li1.gif" align=baseline border=0>&nbsp;</STRONG></FONT><A title="" href="http://dl-cenathegame.ir/TNA/WiM.433-wwe.fns100806.ws.pdtv.xvid.avi" target=""><FONT color=#000000 size=2><STRONG>لینک دانلود</STRONG></FONT></A></P><A title="" href="http://dl-cenathegame.ir/Weekly%20Raw/WIM%20WWE.Monday.Night.Raw.07.19.2010.HDTV.XviD.3gp" target=""> <P align=center><FONT color=#000000 size=2><STRONG></STRONG></FONT></A>&nbsp;</P> <P><FONT size=2><STRONG>• <FONT color=#3333ff>مشخصات فایل : </FONT></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px" align=justify><FONT size=2><STRONG>کیفیت :&nbsp;175 KB&nbsp;| حجم فایل :&nbsp;151 مگابایت&nbsp;| هاست :&nbsp;لینک مستقیم&nbsp;| فرمت : AVI | رزولوشن :&nbsp;320 در&nbsp;240 | کدک :&nbsp;XviD | ریلیز : WiM</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px" align=justify><FONT size=2><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.persiangig.com/images/li1.gif" align=baseline border=0>&nbsp;</STRONG></FONT><A title="" href="http://dl-cenathegame.ir/TNA/WiM.433-wwe.fns100806.ws.pdtv.xvid%20(1).avi" target=""><FONT color=#000000 size=2><STRONG>لینک دانلود</STRONG></FONT></A></P> text/html 2010-08-07T16:44:38+01:00 thegamecena.mihanblog.com MILAD اخبار اسمکدان در تاریخ (6 آگوست 2010) http://thegamecena.mihanblog.com/post/247 <P align=center><FONT size=2><STRONG><IMG alt=cenathegame.net src="http://dl-cenathegame.ir/Image/im/11922468.jpg"></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG><IMG alt=cenathegame.net src="http://0k.07.img98.com/out.php/i225134_Ziggler.vs.Kofi.jpg"></STRONG></FONT></P> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>نتایج مسابقات:</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <OL> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>دشینگ کودی رودس توانست مت هاردی را شکست دهد.</STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>دالف زیگلر توانست در یک مسابقه ی اینتر کانتیننتال چمپین شیپ ، کوفی کینگستن&nbsp; را از میان برداشته و قهرمان جدید بین قاره ای شود.</STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>اعضای استرایت ادج سوسایتی توانستند ، ام وی پی ، کریس مسترز و جی تی جی را شکست دهند.</STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>ری مستریو نیز توانست درو مکینتایر را شکست دهد.</STRONG></FONT></DIV></LI></OL> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>خلاصه حواشی :</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>ری مستریو ، شو را آغاز میکنه و شروع به صحبت میکنه.ری درباره ی اتفاقات هفته ی قبل صحبت میکنه و کلیپی رو درباره ی ری میبینیم که یکدفعه کین میاد و گردن ری رو میگیره و به او چوکسلم میزنه و اون رو به دریا پرتاب میکنه . ری درباره ی کین صحبت میکنه و میگه : کین نباید من رو به خاطر برادرش محکوم کنه .کلیپ هایی رو از آندرتیکر و کین میبینیم.درو مکینتایر وارد میشه و با ری بحث میکنه.درو میگه تو اونقدر توانایی نداری که حتی روبه روی من بایستی.درو در ادامه میگه : سی ام پانک رو هم در یک اتفاق توانستی از میان برداری اما این اتفاق دیگه تکرار نمیشه.درو و ری با هم بحث میکنند و قرار بر این میشه که در مین اونت امشب ، ری و درو در برابر یکدیگر قرار بگیرند.در اولین مسابقه&nbsp; مت هاردی در مقابل دشینگ کودی رودس قرار میگیره.مسابقه ی نسبتا متوسطی رو شاهدیم.در پایان کودی رودس ، کراس رودس رو اجرا میکنه و کاور میکنه و بنده مسابقه میشه.تبلیغات فیلم د لجندرای رو که جان سینا در آن نقش آفرینی کرده رو میبینیم.در مسابقه ی بعدی ، کوفی کینگستن باید از کمربند خود در مقابل دالف زیگلر دفاع کنه.مسابقه ی جالبی رو شاهدیم.هر دو استار قصد دارند تا زودتر کار را تمام کنند.ویکی گررو را میبینیم که&nbsp;بغل رینگ اومده و قصد دخالت داره که کوفی فینیشرش رو اجرا میکنه اما ویکی در حال صحبت با داور است که در یک لحظه زیگلر زیگ زگ رو میزنه و قهرمان جدید کمربند بین قاره ای میشه.در پایان کوفی کینگستن به زیگلر حمله میکنه و اون رو به بیرون رینگ پرتاب میکنه و چندین بار به صورت خیلی قوی اون رو به پله ها میکوبونه.استرایت ادج سوسایتی وارد میشن.سی ام پانک شروع به صحبت میکنه و درباره ی خودشون و بی عرضه بودن بیگ شو صحبت میکنه.ام وی پی و کریس مسترز به همراه جی تی جی وارد میشوند و مسابقه ی جالبی را به نمایش میگذارند.در پایان درحالیکه ام وی پی میخواست ضربه ی باللندر رو اجرا کنه ، سی ام پانک اجازه نمیده و لوک گالوز هم با یک بیگ بوت اون رو نقش زمین میکنه و استرایت ادج سوسایتی برنده مسابقه میشوند.در مسابقه ی بعدی ری مستریو در مقابل درو مکینتایر قرار خواهد گرفت.مسابقه آغاز میشه و در همان ابتدا ری مسابقه رو در دست میگیره.درو به بیرون رینگ میره اما ری از روی تاپ پرو میپره و اسوانتان رو اجرا میکنه.درو مسابقه رو در دست میگیره و در گوشه ی رینگ ری رو لاک میکنه.سپس اون رو به میز گزارشگرا میکوبونه.بازی به داخل رینگ کشیده میشه.درو در حالیکه ری رو به سمت طنابها پرتاب مکنه ، ری میپره و رول آپ میکنه و مسابقه رو برنده میشه.آتش ها شعله ور میشوند و کین به همراه کاسکت وارد میشه.کین به داخل رینگ میاد که درو از پشت ری رو میزنه و کین درحالیکه بالای سر ری ایستاده ، ری فرار میکنه.ری در رمپ ورودی می ایسته و به کین میگه ، که عامل اصلی اتفاق برادرش خود کین بوده. درحالیکه کین خودش رو سرزنش میکنه شوی این هفته به پایان میرسه.</STRONG></FONT></P> text/html 2010-08-07T16:38:34+01:00 thegamecena.mihanblog.com MILAD اخبار روزانه http://thegamecena.mihanblog.com/post/246 <P align=center><FONT size=2><STRONG><IMG style="WIDTH: 452px; HEIGHT: 226px" height=226 alt=cenathegame.net src="http://0k.07.img98.com/out.php/i223588_WWE.New.Logo.jpg" width=458></STRONG></FONT></P> <UL style="COLOR: rgb(0,0,102)"> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>آپدیت مسابقه ی کین و آندرتیکر</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>طی خبر هایی که منتشر شده تقریبا مسابقه ی کین و آندرتیکر در نایت آف چمپینز 19 سپتامبر قطعی هست.هم اکنون هم دبلیودبلیوای دارد روی یک هل این سل مچ بین همین دو استار برای پی پر ویو هل این سل اکتبر طرح ریزی می کند.این طور که معلوم است استوری لاین کین وتیکر طولانی و جذاب خواهد بود.<BR></P></STRONG></FONT> <UL style="COLOR: rgb(0,0,102)"> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>میکی جیمز در تی ان ای؟</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>میکی جیمز ، دیوای سابق دبلیودبلیوای به تازگی در مصاحبه با Fanhouse.com برای رفتن به کمپانی تی ان ای ابراز علاقه کرده.همچنین او درباره ی علاقه اش به موسیقی هم سخن گفته.با این اوصاف احتمال زیادی وجود دارد که او در تی ان ای ظاهر شود و حتی برای کمربند ناک اوت هم به مبارزه بپردازد.<BR></P></STRONG></FONT> <UL style="COLOR: rgb(0,0,102)"> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>لوگوی جدید کمپانی؟</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>چندی پیش خبری مبنی بر لوگوی جدید دبلیودبلیوای منتشر شده بود که به شدت از طرف خود کمپانی رد شد.البته این موضوع همچنان ادامه پیدا کرد و اخباری مبنی بر جایگزینی </STRONG></FONT><A title="" href="http://aks98.com/images/nd75kyg53qn4tzteutg1.jpg" target=""><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>این لوگو</STRONG></FONT></A><FONT size=2><STRONG><FONT color=#ff0000> </FONT>به جای لوگو ی کنونی کمپانی در نهصدمین اپیزود راء منتشر شده.البته هنوز صحت این موضوع به طور کامل تایید نشده.<BR></P></STRONG></FONT> <UL style="COLOR: rgb(0,0,102)"> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>ادج دوباره در اسمک داون</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>شبکه ی SyFy در تبلیغات خود برای اسمک داون های ماه اکتبر،ادج،استار کنونی برند راء رو هم به لیست استار هایی مانند آندرتیکر،ریمستریو،بث فونیکس و... اضافه کرده. از آنجایی کهSyFy منبع مطمئنی هست پس به نظر نمی رسد که این خبر شایعه باشد و دلیل آن این می تواند باشد که کمپانی میخواهد بین برند هایش تعادل ایجاد کند.</STRONG></FONT><BR></P> text/html 2010-08-07T16:34:32+01:00 thegamecena.mihanblog.com MILAD اخبار روزانه http://thegamecena.mihanblog.com/post/245 <P align=center><FONT size=2><STRONG><IMG src="http://upload.mahnian.com/images/ruzlr40ichr5jwqs2y2v.jpg"></STRONG></FONT></P> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>احتمال تگ تیم شدن دوباره&nbsp;اج&nbsp;و كریستین</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>استوری لاین نویسان دابلیو دابلیو ای در این فكر هستند تا دوباره اج و كریستین را در قالب تگ تیم، كنار هم قرار دهند. اگر قرار باشد&nbsp;این اتفاق بیافتد، یا باید اج به اسمكدان منتقل شود، و یا كریستین از اسمكدان به راء انتقال یابد.</STRONG></FONT></P> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>دلایل قهرمانی كین در مانی این د بنك 2010</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>مسئولان دابلیو دابلیو ای، دلایل قهرمانی كین در پی پر ویو مانی این د بنك 2010 را، به صورت زیر اعلام كردند:</STRONG></FONT></P> <OL> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>با قهرمان كردن كین، استوری لاین بین او و آندرتیكر آغاز شود و پس از سال ها، دوباره شاهد درگیری این دو برادر باشیم.</STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>مدتی پیش شایعه ای مبنی بر كناره گیری سریع&nbsp;كین از رسلینگ منتشر شده بود كه مسئولان دابلیو دابلیو ای با قهرمان كردن كین، اعلام كردند كه این خبر فقط در حد همان شایعه است و كین، فعلا قصد كناره گیری از رسلینگ را ندارد.</STRONG></FONT></DIV></LI></OL> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>ایجاد اكانت كارلیتو در توییتر</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center sizset="68" sizcache="0"><FONT size=2><STRONG>كارلیتو،دیروز در توییتر اكانت جدیدی برای خود ایجاد كرد. حساب كاربری كارلیتو در این </STRONG></FONT><A href="http://twitter.com/carlitocolon" target=new><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>لینك</STRONG></FONT></A><FONT size=2><STRONG><FONT color=#3333ff>&nbsp;</FONT>واقع شده است.</STRONG></FONT></P> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>لیست مسابقات اسمكدان امشب</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>در فرایدی نایت اسمكدان امشب به تاریخ ششم آگوست 2010، مسابقات زیر به انجام خواهند رسید:</STRONG></FONT></P> <OL> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>ری میستریو در برابر درو مك اینتایر</STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>مسابقه قهرمانی اینتركانتیننتال. قهرمان اینتركانتیننتال كوفی كینگستون در برابر دالف زیگلر</STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>كودی رودس در برابر مت هاردی</STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>سی ام پانك، لاك گالوز و جوی مركوری در برابر ام وی پی، جی تی جی و كریس مسترز</STRONG></FONT></DIV></LI></OL> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>مصاحبه شیمس با رادیو بی بی سی وان</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>دیروز مصاحبه ای با قهرمان دابلیو دابلیو ای، شیمس صورت گرفت كه در این مصاحبه، شیمس در مورد مسابقه اش با رندی اورتون در سامراسلم، و همچنین سوپراستار اسبق دابلیو دابلیو ای،&nbsp;"د راك" صحبت كرد:</STRONG></FONT></P> <OL> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>سامراسلم و مسابقه قهرمانی&nbsp;در برابر رندی اورتون: من در سامراسلم از قهرمانی ام در برابر رندی اورتون دفاع می كنم، و پیروز مسابقه می شوم.</STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>د راك: د راك یك فوق ستاره است. در این مصاحبه از شیمس سوال شد كه اگر با د راك دهه 90 مسابقه بدی، می توانی او را شكست دهی؟ شیمس در پاسخ گفت: قطعا!</STRONG></FONT></DIV></LI></OL> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>ریتینگ راء دوم آگوست 2010</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>راء هفته قبل به تاریخ دوم آگوست، توانست با 4.660.000 بیننده، ریتینگ 3.3 را كسب كند.</STRONG></FONT></P> text/html 2010-08-07T16:33:33+01:00 thegamecena.mihanblog.com MILAD دانلود عکس مسابقات تی ان ای در تاریخ (5 آگوست 2010) http://thegamecena.mihanblog.com/post/244 <P align=center><STRONG><FONT size=2><IMG src="http://aks98.com/images/r7032avp8qu028n9z6xk.jpg"></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG><IMG src="http://aks98.com/images/bo3f54fcubwmkhp1rbw.jpg"></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>• <FONT color=#3333ff>مشخصات فایل :</FONT></STRONG></FONT><FONT color=#3333ff> </FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG><FONT color=#cc0000>»</FONT><FONT color=#000000> </FONT>دریافت عكس‌های&nbsp;این هفته&nbsp;| حجم فایل:&nbsp;5,40 مگابایت&nbsp;|تعداد:&nbsp;&nbsp;73 قطعه |</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>• <FONT color=#3333ff>دانلود کلیه عکس ها :</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><A title="" href="http://173.45.93.40/wwenxt/2010.07.20/WWE.NXT.2010.07.20.Photos.rar" target=_blank><FONT color=#000000 size=2><STRONG>لینك دانلود</STRONG></FONT></A><FONT size=2><STRONG><FONT color=#000000> (</FONT><FONT color=#ff0000>لینك مستقیم</FONT>)</STRONG></FONT></P> text/html 2010-08-07T16:31:43+01:00 thegamecena.mihanblog.com MILAD دانلود مسابقات تی ان ای در تاریخ (5 آگوست 2010) http://thegamecena.mihanblog.com/post/243 <P align=center><IMG src="http://aks98.com/images/r7032avp8qu028n9z6xk.jpg"></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG></STRONG></FONT></P> <UL> <LI><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>نتایج مسابقات :</STRONG></FONT></LI></UL> <OL> <LI><FONT size=2><STRONG>تیلر ویلد و هامادا توانستند با شکست بیوتیفل پیپل قهرمان جدید کمربند نـ اک اوت تگ تیم چمپینز شوند . </STRONG></FONT> <LI><FONT size=2><STRONG>تی وی تایتل مچ :: ای جی استایلز ، راب تری را شکست داد . </STRONG></FONT> <LI><FONT size=2><STRONG>بست آو فایو سریز مچ&nbsp; فور آلتیمیت ایکس : موتور سیتی ماشین گانس ، بیر مانی را شکست دادند . </STRONG></FONT> <LI><FONT size=2><STRONG>د پوپ ، ارلندو جردن را شکست داد . </STRONG></FONT> <LI><FONT size=2><STRONG>ریک فلیر ، جی لتل را شکست داد . </STRONG></FONT> <LI><FONT size=2><STRONG>راب ون دم و تامی دریمر ، ابیس و ریون را شکست دادند .</STRONG></FONT></LI></OL> <P><FONT size=2><STRONG>• <FONT color=#3333ff>مشخصات فایل : </FONT></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px" align=justify><FONT size=2><STRONG>کیفیت :&nbsp;1096 KB&nbsp;| حجم فایل :&nbsp;370 مگابایت&nbsp;| هاست :&nbsp;لینک مستقیم&nbsp;| فرمت : AVI | رزولوشن :&nbsp;624 در&nbsp;352 | کدک :&nbsp;XviD | ریلیز : KYR</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px" align=justify><FONT size=2><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.persiangig.com/images/li1.gif" align=baseline border=0>&nbsp;</STRONG></FONT><A title="" href="http://dl-cenathegame.ir/TNA/WiM.tna.impactt.2010.08.05.hdtv.xvid-kyr%20(1).avi" target=""><FONT color=#000000 size=2><STRONG>لینک دانلود</STRONG></FONT></A></P><A title="" href="http://dl-cenathegame.ir/Weekly%20Raw/WIM%20WWE.Monday.Night.Raw.07.19.2010.HDTV.XviD.3gp" target=""> <P align=center><FONT color=#000000 size=2><STRONG></STRONG></FONT></A>&nbsp;</P> <P><FONT size=2><STRONG>• <FONT color=#3333ff>مشخصات فایل : </FONT></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px" align=justify><FONT size=2><STRONG>کیفیت :&nbsp;175 KB&nbsp;| حجم فایل :&nbsp;75 مگابایت&nbsp;| هاست :&nbsp;لینک مستقیم&nbsp;| فرمت : AVI | رزولوشن :&nbsp;320 در&nbsp;240 | کدک :&nbsp;XviD | ریلیز : WiM</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px" align=justify><FONT size=2><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.persiangig.com/images/li1.gif" align=baseline border=0>&nbsp;</STRONG></FONT><A title="" href="http://dl-cenathegame.ir/TNA/WiM.tna.impactt.2010.08.05.hdtv.xvid-kyr.avi" target=""><FONT color=#000000 size=2><STRONG>لینک دانلود</STRONG></FONT></A></P> text/html 2010-08-07T16:16:17+01:00 thegamecena.mihanblog.com MILAD اخبار تی ان ای در تاریخ (5 آگوست 2010) http://thegamecena.mihanblog.com/post/242 <P align=center><IMG src="http://aks98.com/images/r7032avp8qu028n9z6xk.jpg"></P> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>نتایج مسابقات :</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <OL> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>تیلر ویلد و هامادا توانستند با شکست بیوتیفل پیپل قهرمان جدید کمربند نـ اک اوت تگ تیم چمپینز شوند . </STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>تی وی تایتل مچ :: ای جی استایلز ، راب تری را شکست داد . </STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>بست آو فایو سریز مچ&nbsp; فور آلتیمیت ایکس : موتور سیتی ماشین گانس ، بیر مانی را شکست دادند . </STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>د پوپ ، ارلندو جردن را شکست داد . </STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>ریک فلیر ، جی لتل را شکست داد . </STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>راب ون دم و تامی دریمر ، ابیس و ریون را شکست دادند .</STRONG></FONT></DIV></LI></OL> text/html 2010-08-07T11:11:52+01:00 thegamecena.mihanblog.com MILAD دانلود مسابقات سوپر استار در تاریخ (5 آگوست 2010) http://thegamecena.mihanblog.com/post/241 <P align=center><FONT size=2><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://aks98.com/images/mrlinr9fucwd630z6es3.jpg" align=baseline border=0></STRONG></FONT></P> <UL> <LI> <DIV align=justify><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>رویدادها :</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <OL> <LI><FONT size=2><STRONG>لیلا در مقابل تیفانی </STRONG></FONT> <LI><FONT size=2><STRONG>کرت هاکینز و ونس آرچر در مقابل ترنت بارتا و کیلن کرفت </STRONG></FONT> <LI><FONT size=2><STRONG>ایون بورن در مقابل زک رایدر</STRONG></FONT></LI></OL> <P><FONT size=2><STRONG>• <FONT color=#3333ff>مشخصات فایل : </FONT></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px" align=justify><FONT size=2><STRONG>کیفیت :&nbsp;1096 KB&nbsp;| حجم فایل :&nbsp;370 مگابایت&nbsp;| هاست :&nbsp;لینک مستقیم&nbsp;| فرمت : AVI | رزولوشن :&nbsp;624 در&nbsp;352 | کدک :&nbsp;XviD | ریلیز : KYR</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px" align=justify><FONT size=2><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.persiangig.com/images/li1.gif" align=baseline border=0>&nbsp;</STRONG></FONT><A title="" href="http://dl-cenathegame.ir/Weekly%20Supestars/WiM.wwe.superstars.2010.08.05.hdtv.xvid-kyr.avi" target=""><FONT color=#000000 size=2><STRONG>لینک دانلود</STRONG></FONT></A></P><A title="" href="http://dl-cenathegame.ir/Weekly%20Raw/WIM%20WWE.Monday.Night.Raw.07.19.2010.HDTV.XviD.3gp" target=""> <P align=center><FONT size=2><STRONG></STRONG></FONT></A>&nbsp;</P> <P><FONT size=2><STRONG>• <FONT color=#3333ff>مشخصات فایل : </FONT></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px" align=justify><FONT size=2><STRONG>کیفیت :&nbsp;175 KB&nbsp;| حجم فایل :&nbsp;75 مگابایت&nbsp;| هاست :&nbsp;لینک مستقیم&nbsp;| فرمت : AVI | رزولوشن :&nbsp;320 در&nbsp;240 | کدک :&nbsp;XviD | ریلیز : WiM</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px" align=justify><FONT size=2><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.persiangig.com/images/li1.gif" align=baseline border=0>&nbsp;</STRONG></FONT><A title="" href="http://dl-cenathegame.ir/Weekly%20Supestars/WiM.wwe.superstars.2010.08.05.hdtv.xvid-kyr%20(1).avi" target=""><FONT color=#000000 size=2><STRONG>لینک دانلود</STRONG></FONT></A></P> text/html 2010-08-07T11:09:24+01:00 thegamecena.mihanblog.com MILAD اخبار سوپر استار در تاریخ (5 آگوست 2010) http://thegamecena.mihanblog.com/post/240 <P align=center><IMG alt="" hspace=0 src="http://aks98.com/images/mrlinr9fucwd630z6es3.jpg" align=baseline border=0></P> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>رویدادها :</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <OL> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>لیلا در مقابل تیفانی </STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>کرت هاکینز و ونس آرچر در مقابل ترنت بارتا و کیلن کرفت </STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>ایون بورن در مقابل زک رایدر</STRONG></FONT></DIV></LI></OL> text/html 2010-08-07T11:05:30+01:00 thegamecena.mihanblog.com MILAD اخبار روزانه http://thegamecena.mihanblog.com/post/238 <P align=center><FONT size=2><STRONG><IMG alt=cenathegame.net src="http://0k.07.img98.com/out.php/i223591_EDGE.Come.Back.To.Smack.Down.jpg"></STRONG></FONT></P> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>بازگشت ادج به اسمک دان:</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>سوپر استار حال حاضر دبلیو دبلیو ای ادج، که در درفت راو به ، راو منتقل شد&nbsp; به زودی به اسمک دان بازخواهد گشت.دلیل بازگشت او ، تشکیل دوباره ی تگ تیم او با کرسچن اعلام شده است.ادج تا ماه آینده به اسمک دان بازخواهد گشت.</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG><IMG alt=cenathegame.net src="http://0k.07.img98.com/out.php/i223589_Undertaker.Returning.To.Summer.Slam.2010.jpg"></STRONG></FONT></P> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>استوری لاین بازگشت آندرتیکر:</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>آندرتیکر ، سوپر استار حال حاضر دبلیو دبلیو ای به زئدی و در سامر اسلم به میادین بازخواهد گشت.ما در این دو هفته ی باقیمانده شاهد اتفاقاتی در اسمک دان خواهیم بود اما اینها همه منجر به بازگشت او در سامر اسلم خواهد شد.استوری لاین او و کین تا پی پی وی هل این سل به طول خواهد انجامید و آندرتیکر در یک مسابقه ی هل این سل ، کین را به مسابقه ی سر کمربند دعوت خواهد کرد که به احتمال زیاد ، اندرتیکر در این مسابقه چمپ خواهد شد.</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG><IMG alt=cenathegame.net src="http://0k.07.img98.com/out.php/i223588_WWE.New.Logo.jpg"></STRONG></FONT></P> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>تغییر لوگوی دبلیو دبلیو ای:</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>کمپانی دبلیو دبلیو ای دست به کار خلاقانه ای زده و قرار است لوگوی خود را تغییر دهد.این لوگو که در تصویر بالا مشاهده می کنید در نهصدمین راو پیش رو جایگزین لوگوی قبلی خواهد شد.</STRONG></FONT></P> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>هالیوود در راو:</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>کمپانی دبلیو دبلیو ای که راو های خود راتا چند هفته ی دیگر به دست گست هوست ها خ.اهد سپرد ، قصد دارد تا مهمانان خود را از هالیوود انتخاب کند.جالب است بدانید که یکی از کاندیداهای کمپانی ، راکی جانسون ((د راک )) می باشد.&nbsp;</STRONG></FONT></P> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>اضافه شدن شوی جدید به تی ان ای:</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>کمپانی تی ان ای قصد برگزاری شویی به نام&nbsp; ((TNA ReAction )) را دارد.این شو که از دوازدهم آگوست شروع به کار خواهد ، در 11 شب برگزار خواهد شد.</STRONG></FONT></P> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>سرانجام مسابقه ی باتیستا:</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>سوپر استار سابق دبلیو دبلیو ای و حال حاضر یو اف سی ، قرار است تا با کانسر ، درگیر شود این مسابقه قرار است در یو اف سی 120 یا یو اف سی های بعد از آن برگزار شود.با تثبیت این مسابقه ، رویارویی باتیستا با بابی لشلی کنسل شد.</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG><IMG alt=cenathegame.net src="http://0k.07.img98.com/out.php/i223590_NWO.Come.Back.To.TNA.jpg"></STRONG></FONT></P> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>بازگشت NWO و bWo به تی ان ای:</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>کمپانی تی ان ای قصد دارد تا چند ماه آینده تیم قدیمی و محبوب NWO و bWo&nbsp; که هردو به ترتیب در کمپانی های دبلیو سی دبلیو و ای سی دبلیو حضور داشتند ، را دوباره تشکیل داده و در شوهای خود از آنها بهره برداری کند.در ضمن&nbsp; ، برای تشکیل تیم NWO به حضور اسکات هال نیاز است و باید تا بهبودی حال او فعلا صبر کرد.</STRONG></FONT></P> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>فیلم جدید استون کلد:</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>استون کلد استیو آستین ، قصد نقش آفرینی&nbsp;در فیلمی اکشن به نام (( قربانی شده ها )) را دارد.این فیلم که در سیزدهم آگوست استارت خواهد خورد شاهد بازیگرانی همچون : سیلوستر استانون ، رندی کاتر و ... است.</STRONG></FONT></P> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>ریتینگ این هفته ی راو:</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>راو این هفته ریتینگ 3.3 را با 4,660,000&nbsp; بیننده کسب کرد.ریتینگ راو این هفته نیز روند نزولی نسبت به راو های گذشته داشته است.</STRONG></FONT></P> text/html 2010-08-07T11:03:28+01:00 thegamecena.mihanblog.com MILAD اخبار روزانه http://thegamecena.mihanblog.com/post/237 <P align=center><FONT size=2><STRONG><IMG src="http://upload.mahnian.com/images/hxc524g1s066amdx1cdg.jpg"></STRONG></FONT></P> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>افت شدید فروش پی پر ویو های كمپانی دابلیو دابلیو ای</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>در طی یك آمار واقعا خیره كننده و عجیب از سوی كمپانی دابلیو دابلیو ای، لیست فروش سه پی پر ویو اخیر امسال نسبت به سال گذشته، به شرح زیر است كه افت واقعا عجیبی داشته است:</STRONG></FONT></P> <OL> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>دابلیو دابلیو ای اور د لیمیت 2010 با 197.000 نسخه فروش، نسبت به جاجمنت دی پارسال كه 228.000 نسخه فروش داشته است، افت قابل توجهی داشت.</STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>اكستریم رولز 2010 با 183.000 نسخه فروش، نسبت به اكستریم رولز سال قبل كه 213.000 نسخه فروش داشته است، افت بسیاری را شاهد بوده است.</STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>فیتال فور وی 2010 با 143.000 نسخه فروش، نسبت به د بش پارسال كه 178.000 نسخه فروش داشته است، افت بسیاری را&nbsp;در پی داشت.</STRONG></FONT></DIV></LI></OL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>كاهش روند&nbsp;فروش پی پر ویو های كمپانی دابلیو دابلیو ای را، چند سالی است كه شاهد هستیم و با این وضعیت، اگر كمپانی فكری به حال این وضع خطرناكش نكند، در سال های آینده، شاهد نابودی كمپانی دابلیو دابلیو ای خواهیم بود!</STRONG></FONT></P> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>تاریخ دقیق انتشار هوم ویدیو "كریس جریكو"</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center sizset="64" sizcache="0"><FONT size=2><STRONG>هوم ویدیو جدید كریس جریكو كه مدتی است در حال ساخت می باشد، در تاریخ بیست و هشتم سپتامبر امسال&nbsp;و در سه دیسك، منتشر خواهد شد. لیست محتویات داخل این سه دیسك را می توانید از این<FONT color=#3333ff>&nbsp;</FONT></STRONG></FONT><A href="http://aks98.com/images/ipww3rdilhm2wn9t4q8h.txt"><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>لینك</STRONG></FONT></A><FONT size=2><STRONG>&nbsp;مشاهده كنید.</STRONG></FONT></P> <UL dir=rtl> <LI> <DIV align=center><FONT color=#3333ff size=2><STRONG>لیست مسابقات دابلیو دابلیو ای سوپراستارز امشب</STRONG></FONT></DIV></LI></UL> <P align=center><FONT size=2><STRONG>در شوء دابلیو دابلیو ای سوپراستارز امشب، مسابقات زیر برگزار خواهند شد:</STRONG></FONT></P> <OL> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>ایون بورن در برابر زاك ریدر</STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>لیلا در برابر تیفانی</STRONG></FONT></DIV> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><STRONG>ترنت برتا و سایلن كرافت در برابر وانس آرچر و كرت هاوكینز</STRONG></FONT></DIV></LI></OL>